Ga naar hoofdinhoud

De meanderende Demer

De Demer stroomt het Merodegebied binnen langs Diest en verlaat de Merode via Aarschot. Hiertussen ligt een brede vallei met prachtige natuur. Het geheel wordt afgezoomd met Diestiaanheuvels. De Demervallei maakt onderdeel uit van het Sigmaplan en is Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebied.

Open landschap en waterbuffering

De Demervallei heeft een vrij open karakter met vergezichten en een mengeling van graslanden, velden en populieraanplantingen. Her en der liggen oude afgesneden meanders met drassig struweel.

Bij zware regens wordt door gecontroleerde overstromingen de bufferende capaciteit van het landschap ingezet. Gelukkig is de waterkwaliteit die in de jaren zestig en zeventig abominabel slecht was terug sterk verbeterd.

Zo is het Webbekoms Broek in Diest een gecontroleerd overstromingsgebied van maar liefst 240 hectare. Dit wachtbekken is tegelijk een mooi natuurgebied en een paradijs voor water- en moerasvogels, zoals verschillende reigers en de Grauwe klauwier. De biotoop is bovendien ideaal voor de Kwartelkoning en de Porseleinhoen. In 2021 broedde de Ooievaar er voor het eerst sinds lang weer.

De Demerbroeken tussen Zichem en Testelt zijn een combinatie van broekbossen en rietruigtes. De vallei is hier wel 2 kilometer breed, en je vindt er zelfs resten van turfwinning. Aanwezige populieraanplantingen moeten opnieuw plaats maken voor soortenrijke hooilanden en struweel. Dotterbloem, Grote ratelaar, Egelboterbloem en Poelruit geven het landschap een gele tint, naast het bescheiden kleine Moeraswalstro en de paarse Echte koekoeksbloem.

Ten Oosten van Aarschot ligt natuurgebied Achter Schoonhoven. Het vroegere beemdengebied wordt, dankzij aangepast hooilandbeheer, de ideale biotoop voor typische hooilandplanten, insecten en vlinders. Rietkragen van zowel de Demer als de Wederlaak geven schuilplaats aan de Blauwborst en de Rietgors.

De Begijnenbeek

De Begijnenbeek is een zijrivier van de Demer die Diest in het verleden heel wat wateroverlast bezorgd heeft. Vandaag worden de hoge waterafvoerpieken van de Begijnenbeek geleid naar het Webbekomsbroek. Tegelijk wordt de natuurlijke loop van de Begijnenbeek hersteld en zijn compartimenteringsdijkjes aangelegd om de waterafvoer te verminderen. De Begijnenbeekvallei en het Papenbroek zijn doorspekt met Diestiaanheuvels. Het geheel is een mengeling van vooral beek, bos en hooilandgebied.

<