Ga naar hoofdinhoud

Privacy verklaring

Privacyverklaring www.landschapsparkdemerode.be
Aangepast op 01/02/2022

1. Algemeen

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Merode, prinsheerlijk platteland vzw (hierna Landschapspark de Merode). Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via info@landschapsparkdemerode.be

2. Wie zijn we?

Landschapspark de Merode is een prachtig gebied, flirtend met de provinciegrenzen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Vandaag is het uitgestrekte gebied in handen van het landschapspark de Merode, een samenwerkingsverband tussen drie provincies, 9 gemeentebesturen, natuur- en landbouworganisaties en private partners. Zij bouwen verder aan de ambitie om het karakter, de eenheid en de historie van de Merode te bewaren. Landschapspark de Merode streeft naar een evenwicht tussen de verschillende gebruikers van het gebied: de natuur zelf, recreanten, landbouwers en ondernemers. Het behoud van de verschillende landschapstypes en de rijke biodiversiteit, het openstellen voor het publiek en verschillende vormen van recreatie, zonder de draagkracht van het gebied te overschrijden, zijn kernwaarden van onze vzw.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Landschapspark de Merode?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen zijn persoonsgegevens die te maken hebben met: Deelname aan een activiteit en de vereiste acties die ermee samenhangen: facturatie, betaling, communicatie over de activiteit…
Inschrijving voor Landschapspark de Merode nieuwsbrief en het versturen ervan naar het door jou opgegeven mailadres.

4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om jouw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

Rechtsgrond Wettelijke verplichting

 • GDPR administratie (oa. rechten van de betrokkenen)
 • Klantenbeheersysteem
 • Wet op de loterijen van 31 december 1851

Rechtsgrond overeenkomst

 • Ledenadministratie
 • Leveranciersbeheer
 • Partnerschappen onderhouden
 • Projectondersteuning
 • Subsidies
 • Klantenbeheer
 • Selecteren en administratie van nieuw personeel
 • Selecteren van externe consultants
 • Werkplanning

Rechtsgrond toestemming

 • Beeldmateriaal nemen en beheren
 • Historisch onderzoek/marktonderzoek
 • Uitsturen van nieuwsbrieven, publicaties, persberichten, ...
5. Aan wie gaan we jouw persoonsgegevens doorgeven?

Landschapspark de Merode verwerkt gegevens die verzameld worden in onze centrale ‘klanten’databank. De ‘klanten’databank is samengesteld uit informatie die wij rechtstreeks ontvangen wanneer je online inschrijft voor een activiteit of je abonneert op een nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam en contactgegevens door. In deze ‘klanten’databank worden de contactgegevens van onze ‘klanten’ (burgers, bedrijven, verenigingen,...) in een contactfiche bijgehouden. Op die manier wil Landschapspark de Merode de relatie met haar ‘klanten’ verbeteren en wil ze gerichter en persoonlijker communiceren.

Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven, of in de uitvoering van een overeenkomst.

Aan externe partijen:

Landschapspark de Merode zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen. Landschapspark de Merode beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doet Landschapspark de Merode een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal Landschapspark de Merode er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

6. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Landschapspark de Merode hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

Landschapspark de Merode verbindt zich er toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Landschapspark de Merode ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

8. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of Landschapspark de Merode jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.
Dit is het geval wanneer:

 • Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • De verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;
 • Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Landschapspark de Merode heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:
  - de naleving van een wettelijke verplichting;
  - het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
d) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.
Dit is onder meer het geval wanneer:

 • Je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die Landschapspark de Merode nodig heeft om die juistheid te controleren;
 • Je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door Landschapspark de Merode rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van Landschapspark de Merode is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door Landschapspark de Merode op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@adp-gba.be

9. Hoe worden wijzigingen gedaan de huidige privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij je aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

<